โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
nonnonghai.orgfree.com
กิจกรรมประจำวัน
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประจำวันโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ

เวลา

รายการปฏิบัติ

06.00 - 07.00  น.

นักเรียนเดินทางมาโรงเรียน

07.00 - 08.00  น.

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
-   กิจกรรมผู้ประกาศวัยเยาว์
-   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ภาษา
-   กิจกรรมเวรประจำวัน,  เขตรับผิดชอบ

08.00 - 08.30  น.

กิจกรรมหน้าเสาธง

08.30 - 11.30  น.

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคเช้า

11.30 - 12.30  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ภาษา
-   นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแปรงฟัน

12.30 - 15.30  น.

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคบ่าย

15.30 - 16.00  น.

กิจกรรมชุมนุม,  โครงการ

16.00  น.

นักเรียนเข้าแถว  เดินทางกลับบ้าน

Free Web Hosting