โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
nonnonghai.orgfree.com
สภานักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กชายธีรเทพ  ชาลีเปรี่ยม

ประธานกรรมการ

เด็กหญิงกัญญารัตร์  พากุดเลาะ    รองประธาน
เด็กชายนัยต์ชนก  ฤๅชา    จริยธรรม
เด็กชายณัฐพล  ชำนาญยิ่ง กีฬา
เด็กชายณัฐยศ  มููลโส     

พัฒนา

เด็กชายธนภูมิ  ลาโพธิ์    

เหรัญญิก

เด็กชายธีรศักดิ์  นิคุณรัมย์    ปฏิคม
เด็กชายนัทนนท์  ชาพิมาย 

  หัวหน้าเวร

เด็กชายรัชภูมิ  ไทยโคกสูง  

  สุขภาพชาย

เด็กหญิงยุวธิดา  พากุดเลาะ

 สุขภาพหญิง

เด็กหญิงญาณี  ลีกุดเลาะ

   กรรมการและเลขานุการ

 

Free Web Hosting