โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
nonnonghai.orgfree.com
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมจิตร  เฮมโนนทอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายปราณี  ลาโพธิ์          
องค์กรชุมชน รองประธาน
พระอาจารย์กุน  ภีรญาโณ 
พระภิกษุสงฆ์     กรรมการ
นายทองคำ  จุ้มใหญ่          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ
นายเบย  นิคุณลำ                
ผู้ปกครองนักเรียน                      กรรมการ
นายใหม่  แก้วกุดเลาะ         
ศิษย์เก่า                กรรมการ
นางรัตนีญา  โคจำนงค์        
ครู         กรรมการ

   นายคำอุ่น เพชรนาท           

ผู้บริหารสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ

 

 

Free Web Hosting