ข้อมูลพื้นฐาน
        โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  36120 โทรศัพท์  044-870179 เดิมนักเรียนโรงเรียนนี้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่  การเดินทางไปและกลับมีความยากลำบากมาก เนื่องจากมีลำน้ำพรมขวางกั้นอยู่  อีกทั้งยังไม่มีสะพานใช้ข้ามลำน้ำ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนการเดินทางไปเรียนไม่สะดวกมีอุปสรรคนานาประการ 
        ต่อมาในปีการศึกษา 2519  ชาวบ้านโนนหนองไฮโดยการนำของนายเหลื่อม เลขาโชค ผู้ใหญ่บ้านโนนหนองไฮในขณะนั้น ได้ยื่นหนังสือต่อทางราชการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศขึ้นและทางราชการก็อนุญาตให้ชาวบ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในขณะนั้น ทำการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นเอกเทศ ตามหนังสือที่ ชย 6173/67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2519
        การสร้างอาคารเรียนชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลังขนาด 2 ห้องเรียนโดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ บนที่ดินที่ชาวบ้านได้สงวนไว้ มีเนื้อที่ประมาณ 7ไร่ อาคารเรียนสร้างเสร็จเรียบร้อยและสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายจารึก พลธรรม ครู2 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ "ครุประชานุสรณ์" มาดำรงดำแหน่งครูใหญ่3 เป็นคนแรกของโรงเรียนนี้ ตามหนังสือที่ ชย 6107/2519 ลงวันที่ 28 เมษายน 2519 ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้บรรจุนายบุญพันธ์ ศุภรัมย์ มาดำรงดำแหน่งครู1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2519

        โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2519 ทำการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2555) โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 มีบุคลากร 3 คน มีนักเรียน 30 คน มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ และหมู่ที่ 9 บ้านใหม่นาเจริญ

 

 

        สภาพชุมชนโดยรวมมีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ วัดอยู่ติดกับโรงเรียน มีจำนวนประชากรประมาณ 500 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบได้แก่ วัดใหม่ชัยมงคลและภูคิ้ง อาชีพหลักของชุมชนคือทำนา เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มกลางภูเขาและมีลำน้ำพรมไหลผ่านมีน้ำตลอดปี ชาวบ้านโนนหนองไฮและชาวบ้านใหม่นาเจริญส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยในเขตบริการมีวัดอยู่ทั้ง 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 2 วัดมีพระสงฆ์อยู่วัดละ 1 รูป ไม่มีสามเณร นอกจากฤดูเข้าพรรษาจะมีเณรและพระบวชเข้าพรรษา เป้นประเพณีในช่วงออกพรรษาก็จะลาสิกขาบทเพื่อออกมาประกอบอาชีพ เป็นอยู่อย่างนี้เสมอ วันพระและวันสำคัญทางศาสนา ชาวบ้านทุกหลังคาจะมีวัดเป็นศูนย์รวมไปทำบุญประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเป็นประจำ  นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณี ของหมู่บ้านก็มี การทำบุญสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา อุปสมบท แห่นางแมว ลอยกระทง บุญเดือนสาม บุญกระฐิน การแข่งเรือพาย ฯลฯ

        ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา  ประกอบอาชีพทำนา 100 % นับถือศาสนาพุทธ100% ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย/ครอบครัว/ปี 10,000 บาท  จำนวนคนเแลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

ประวัติโรงเรียน
สภาพชุมชนโดยรวม
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงอาคารเรียน

           ปี พ.ศ.  2555  อาคารเรียน แบบ  ป.ฉ สูง  ทรงจั่ว  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2521  ได้ผุพังและทรุดทราม  หากหากใช้จัดการเรียนการสอนต่อไปอาจไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน  ครู  หรือบุคคลทั่วไป  จึงได้ขออนุญาตรื้อรื้อถอน  สพฐ. จึงจำหน่ายและทำการรื้อถอนเมื่อต้นปีการศึกษา  2556
ปีการศึกษา  2556  นายคำอุ่น  เพชรนาท  ตำแหน่ง  ครู (รกน.) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮได้ติดต่อประสานงานกับรองประธานรัฐสภาคนที่ 1  นายเจริญ  จรรย์โกมล  (ในขณะนั้น)  เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนสร้างอาคารเรียนตามโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  ทางโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮได้รับอนุมัติงบประมาณตามที่ขอพร้อมชื่ออาคารตามโครงการดังกล่าว  (ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง)

 

Free Web Hosting