รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ

   นายจารึก  พลธรรม

2519-2529


   นายบรรยง  สิงหรา ณ อยุธยา

2529-2551


   นายเชาวรักษ์  ดวงกาง

2551-2554


   นายทศพล  สมขุนทด

2554-2555


   นายคำอุ่น เพชรนาท

2555-ปัจจุบัน

 

ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com
Free Web Hosting