ประมวลภาพนำนักเรียนตรวจสุขภาพกับแพทย์ พอ.สว. 23 กรกฎาคม 2555
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com
Free Web Hosting